Other Me · Psychology

Cuộc gặp của những người cô đơn

Đã 3 ngày từ cuộc gặp đầu tiên, 2 ngày sau khi Addy trở về Singapore ... Tôi vẫn check trạng thái của Cậu ấy trên Instagram. Đã 3 ngày, Cậu ấy không online. Đúng rồi, Addy khá bận rộn và chỉ online cuối tuần thôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện online với nhau khoảng… Continue reading Cuộc gặp của những người cô đơn