Some Thing For The Night · Something For The Night

Than Thở

Tôi lại tự than thở với chính mình... Tôi cứ ôm việc vào người dù tự trong mình đã có bao nhiêu thứ cần giải quyết. Trong đầu thì cứ gào lên... Hãy lo việc của mày đi, đừng có tham lam, đừng có ôm đồm nữa... Nhưng đâu lại vào đó, lại đi lo… Continue reading Than Thở